Verkoopvoorwaarden

Verkoopvoorwaarden

1- Voor de toepassing van deze verkoopvoorwaarden:

De term "wij" verwijst naar het bedrijf met de handelsnaam Beleza Brasil, geleid door Beleza Brasil SCRI, ingeschreven bij de Carrefour Bank of Enterprises onder het nummer: BE06.94.87.21.68 en met maatschappelijke zetel te Greenstraat 166 bus 3, 1970 Wezembeek-Oppen (Limitestraat 166).

De term "koper internetgebruiker" verwijst naar elke koper, consument, commercieel of professioneel.

De term "u" verwijst naar elke internetgebruiker die een koper, consument, commercieel of professioneel is.

De term "consument" verwijst naar elke natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die geen deel uitmaken van zijn of haar industriële of professionele bedrijfsactiviteit.

2- De onderstaande verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten door Beleza Brasil en elke internetkoper, consument of professional, die een aankoop wil doen via zijn website belezabrasil.eu en deze subdomeinen.

3- Beleza Brasil SCRI verkoopt schoonheids- en haarproducten online en heeft ook een winkel die open is voor het publiek met een kapsalon.

4- De internetkoper moet ten minste 18 jaar oud zijn, wettelijk gemachtigd zijn om verplichtingen aan te gaan, de autoriteit of toestemming hebben die nodig is om voor of namens alle personen die door een bestelling worden getroffen op te treden en moet de Site gebruiken belezabrasil.eu in overeenstemming met de algemene gebruiksvoorwaarden van de Site belezabrasil.eu.

5- De producten en diensten die door het bedrijf Beleza Brasil via haar website worden aangeboden, belezabrasil.eu alleen door internetkopers kunnen worden gebruikt:

Die deze Algemene Voorwaarden hebben gelezen en onvoorwaardelijk hebben aanvaard, door het juiste vakje aan te vinken. Het is onmogelijk om een bestelling te plaatsen zonder die aanvaarding;

En wie kreeg toegang via extranet, met een login en wachtwoord nodig voor dit doel.

6- Deze verkoopvoorwaarden prevaleren boven andere algemene of specifieke voorwaarden die uitdrukkelijk niet uitdrukkelijk door ons zijn overeengekomen.

7- Wij behouden ons het recht voor om onze verkoopvoorwaarden op elk moment te wijzigen. In dit geval zijn de toepasselijke voorwaarden die van kracht op de datum van de bestelling van de koper.

8- Op elke aankoop op de Site zijn de algemene voorwaarden van toepassing die van toepassing zijn op de datum van de bestelling. Door uw bestelling te valideren, accepteert u deze algemene verkoopvoorwaarden na het lezen ervan.

9- De aangeboden producten en diensten zijn die in de catalogus gepubliceerd op onze website belezabrasil.eu De foto's in de catalogus worden op een strikt informatieve manier verstrekt en zijn niet contractueel van aard.

10- De internetkoper, die een product of dienst wenst te kopen, moet een artikel naast zijn visual bestellen, dan moet de koper in het menu bovenaan / onderaan (links / rechts / midden) van onze website in het gedeelte "bestellen" gaan, hij heeft de mogelijkheid om een of meer producten te verwijderen(

11- Om de aankoop te valideren, moet de internetkoper zijn land selecteren. Hij moet dan op de knop "volgende" klikken om zijn contactgegevens in te voeren en deze verkoopvoorwaarden te accepteren. De koper moet uiteindelijk de wijze van levering van zijn aankoop betalen voor zijn bestelling met een van de middelen die hem ter beschikking worden gesteld op de site.

12- Alle banktransacties worden uitgevoerd als onderdeel van een beveiligd betalingssysteem. Alle transacties worden uitgevoerd op de beveiligde site https://belezabrasil.eu (en deze sub-dommaines) en intermediaire bankbetalingsbedrijven. De bankgegevens van de koper kunnen niet worden onderschept.

13- De verzending vindt plaats op het opgegeven afleveradres binnen 2 tot 6 werkdagen. Verzendkosten worden aangegeven aan het einde van het bestelproces van de koper.

Verzendkosten zijn niet altijd inclusief de prijs van de verzekering op de waarde van het onroerend goed.

14- Prijzen van producten en diensten die op de site worden geplaatst, worden weergegeven in euro's alle belastingen inbegrepen (BTW en andere toepasselijke belastingen). Prijzen zijn exclusief transportkosten.

15- Wij behouden ons het recht voor om onze prijzen op elk gewenst moment te wijzigen. De prijzen die van toepassing zijn op de bestelling zijn echter die welke van kracht zijn op het moment van bevestiging van de bestelling. Wij behouden ons het recht voor om eventuele wijzigingen in het tarief van de T.V.A. die voor de leveringsdatum zouden plaatsvinden, door te berekenen aan de prijzen.

16- In overeenstemming met het Belgisch recht heeft de consument-klant, met uitsluiting van elke andere klant, het recht om binnen 14 dagen na de dag waarop deze laatste (of een door hem aangewezen derde, niet de vervoerder) fysiek het eigendom in bezit neemt, zonder boete en zonder opgave van redenen, mee te delen dat hij afstand doet van zijn aankoop.

17- Binnen deze termijn moet de consument-klant zijn voornemen kenbaar maken om op te geven per e-mail of via het daartoe beschikbare formulier op onze website, en het geleverde product voor eigen rekening en risico terugsturen naar ons administratieve hoofdkantoor.

18- Producten dienen door de consument te worden geretourneerd op de dag na de bekendmaking van het besluit tot herroeping van de overeenkomst in de originele verpakking, onbeschadigd, vergezeld van al hun accessoires, de gebruiksaanwijzing, indien dit het geval is, evenals de originele factuur/leveringsbon, de in artikel 16 genoemde feiten- zijn niet uitdrukkelijk van toepassing op cosmetica en haarproducten, producten waarvoor de verzegeling van de verpakking (tubes, flessen, flacons, wafels of andere) niet kan of mag worden verbroken.

19- Onvolledige, beschadigde, beschadigde of vervuilde goederen worden niet teruggenomen.

20- Ontvangen betalingen, met uitzondering van verwijderingskosten, worden binnen 30 dagen na ontvangst van geretourneerde producten terugbetaald.

21- De volgende omstandigheden bevrijden ons van onze tijdsverplichtingen:

Gevallen van overmacht (waaronder stakingen, technische incidenten, vertragingen bij leveranciers en tekorten aan arbeidskrachten, epidemieën, pandemieën);

Als niet aan de betalingsvoorwaarden wordt voldaan;

Indien na de bestelling wijzigingen worden aangebracht door de klant;

Indien de klant ons niet binnen de gestelde termijn de gewenste informatie verstrekt.

22- Met betrekking tot consumenten garanderen wij artikelen die worden verkocht in overeenstemming met de Belgische wetgeving inzake consumentenbescherming in geval van verkoop van consumptiegoederen. De consument die merkt dat een verkocht product niet aan de voorschriften voldoet, moet ons binnen 2 maanden na het aanbevolen rapport per brief op de hoogte stellen. Deze garantie dekt alleen eventuele conformiteitsgebreken die bestaan op het moment van levering van de goederen. Defecten of schade als gevolg van verkeerd gebruik, zoals nalatigheid en slijtage, vallen niet onder de garantie. De factuur fungeert als garantie en dient door de oorspronkelijke consument te worden bewaard.

De professionele koper erkent door ontvangst of inname van de artikelen uitdrukkelijk dat deze aan zijn bestelling voldoen en vrij zijn van zichtbare gebreken.

Indien het geleverde beschadigd is, is de internetkoper verplicht dit te weigeren. Elke klacht met betrekking tot het geleverde moet binnen 15 dagen na de datum van ontvangst zijn ontvangen, per brief aanbevolen aan het hoofdkantoor: Greenstraat 166 bus 3, 1970 Wezembeek-Oppen (Limitestraat 166 vak 3, 1970 Wezembeek-Oppem), België en vergezeld gaan van een kopie van de aankoopfactuur.

23- Om een bestelling te plaatsen, moet u ons bepaalde informatie over u geven, deze informatie wordt door ons en onze serviceproviders verwerkt om uw bestelling correct te kunnen uitvoeren. Door uw bestelling te bevestigen, staat u ons toe deze informatie openbaar te maken met als enig doel uw bestellingen te verwerken. In overeenstemming met de Belgische wetgeving kunt u hun wijzigingen aanvragen of eisen dat ze niet langer in onze database worden opgenomen door contact met ons op te nemen via e-mail: Info@belezabrasil.be. Volgens de Belgische wetgeving heeft u het recht om uw gegevens in te zien, te wijzigen, te corrigeren en te verwijderen. (Zie onze pagina "Privacy- en cookiebeleid" op onze website belezabrasil.eu.

24- In het online verkoopproces zijn we alleen gebonden aan een middelenverbint; onze aansprakelijkheid kan niet worden geleden voor schade als gevolg van het gebruik van het internetnetwerk en online betaling zoals gegevensverlies, inbraak, virus, verstoring van de service of andere onbedoelde problemen. De gegevens op de site worden te goeder trouw verstrekt. De voorgestelde links naar de websites van fabrikanten en/of partners worden ter informatie gegeven en hebben geen contractuele waarde. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor informatie van deze sites. De koper is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van het geleverde product. Hij verklaart dat hij 18 jaar oud is wanneer hij wordt besteld. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden van de door de koper verstrekte informatie.

25- Partijen aanvaarden in het kader van hun relatie de elektronische bewijsmiddelen (e-mail, etc.).

26- De bepalingen van deze verkoopvoorwaarden, die in strijd zouden zijn met een wettelijke of reglementaire bepaling van openbare of dwingende orde, worden als ongeschreven beschouwd, zonder dat deze nietigheid de geldigheid van de tekst van de algemene verkoopvoorwaarden als geheel aantast.

27- Elke verklaring van afstand om een schending van enige bepaling van deze verkoopvoorwaarden in te roepen, kan echter geen verklaring van afstand vormen om eerdere, gelijktijdige of daaropvolgende schendingen van dezelfde of andere bepalingen in te roepen.

Een dergelijke ontheffing heeft alleen effect als deze schriftelijk is vastgelegd.

28- Noch de koper, noch enige andere derde kan onze verantwoordelijkheid nemen als de uitvoering van onze contracten wordt vertraagd of verhinderd als gevolg van een geval van overmacht, een toevallig geval of een externe oorzaak zoals bijvoorbeeld: natuurrampen, stakingen, sociale conflicten, staat van oorlog, pandemieën, enz.

29- In geval van betwisting zijn de Franstalige rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel of Wezembeek-Oppen bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing.